Rape culture

Originally posted on LET ME BE FRANK:
Every morning I get an email from The Nib, sending me political comics about mainly American issues. Sometimes I read them, sometimes I don’t, but mostly I pick one that appeals to me stylistically the most. (I always read my Kupu o te Rā but only sometimes remember what it…

Mình.

Lúc nào trong đầu cũng có hàng trăm suy nghĩ lởn vởn, không biết đâu là đầu, đâu là cuối để nhặt ra và sắp xếp chúng lại thành hình nữa. This post will be extremely personal and utterly random. 6 tuổi – 80% introvert, 20% extrovert. 12 tuổi – ambivert. 14,15 tuổi – 30% […]